ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
2 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ