ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
2 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
3 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 1 523354 OPERATING SYSTEMS
4 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
5 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
6 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 2 10 0 523354 OPERATING SYSTEMS
7 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 2 40 0 523354 OPERATING SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ