ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
2 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
3 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
4 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
5 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
6 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 2 W 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
7 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
8 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
9 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
10 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
11 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
12 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
13 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 2 10 1 523332 SOFTWARE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ