ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ