ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B5707546 นายณัฐวุฒิ ตันประเสริฐ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B5814770 นายรชตพร ผาสุข CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B5906093 นายปริภัทร พานะ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B5913862 นายสุริยา เสียงใส CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน CPE 1 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B5917426 นายพิชชากร โลหณุต CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 1 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B5924806 นายชาญชัย นนทะชัย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B5814824 นายบัญชา นนพละ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
67 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
68 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
69 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
70 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
71 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
72 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
73 B5900442 นายณัฐพล อะโน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
74 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
75 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
76 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
77 B5901821 นายสมพร พัสสร CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
78 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
79 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
80 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
81 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย CPE 2 W 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
82 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
83 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
84 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
85 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
86 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
87 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
88 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
89 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
90 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
91 B5911189 นายยงศิลป์ ช่อจำปา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
92 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
93 B5913114 นายนิธิกร ชำนาญกุล CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
94 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
95 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
96 B5917273 นายภูไมย์ จันทร์ภูงา CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
97 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
98 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
99 B5920914 นายกษิติ์นันท์ รอดทัพ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
100 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
101 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 2 W 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
102 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
103 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
104 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
105 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
106 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
107 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
108 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
109 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
110 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
111 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
112 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
113 B5905980 นายธีรภัทร แจ่มกลาง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
114 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
115 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
116 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
117 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
118 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
119 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
120 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
121 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
122 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
123 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
124 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
125 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
126 B5910779 นายคมชาญ คำไพ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
127 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
128 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม CPE 3 W 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
129 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
130 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
131 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
132 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
133 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
134 B5915521 นายกฤษดา บุญรอด CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
135 B5915989 นายสมพร อิ่มชื่น CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
136 B5916153 นายพชร นฤคนธ์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
137 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
138 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
139 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
140 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
141 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
142 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
143 B5917501 นายรัชต์พงษ์ ศรีทอง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
144 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
145 B5921454 นายปราชญ์ บุตรผา CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
146 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
147 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
148 B5922437 นายพงศกร เอมโอช CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
149 B5922635 นายอภิรัช เอกอุ่น CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
150 B5922642 นายพิชญุตม์ จันทรประภา CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
151 B5922659 นางสาวพิชชากร นอขุนทด CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
152 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
153 B5923465 นายภัทรพล จันทวัติกุล CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
154 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
155 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
156 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
157 B5926329 นายทศพล จันตรี CPE 3 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ