ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 2 W 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ