ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง CPE 1 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
33 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
34 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
35 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก CPE 1 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
36 B5716135 นายจักรกริช สายธนู CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
37 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
38 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
39 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
40 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
41 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
42 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
43 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
44 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
45 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
46 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
47 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
48 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
49 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
50 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
51 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
52 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
53 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
54 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
55 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
56 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
57 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
58 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
59 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
60 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
61 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม CPE 2 10 3 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
62 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
63 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
64 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 2 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
65 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 2 10 0 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
66 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ CPE 3 10 1 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ