ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
4 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
5 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
6 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
7 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
8 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
9 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา CPE 2 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว CPE 2 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ