ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
4 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
5 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
6 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
7 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
8 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
9 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
11 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
12 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
13 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
14 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
15 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
16 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
17 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
18 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ