ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
4 B5715350 นางสาวกัณฐิกา แก้ววงค์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
5 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
6 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
7 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
8 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
9 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
11 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
12 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
13 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
14 B5815203 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ แก้วดวงตา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
15 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
16 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
17 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
18 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
19 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
20 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
21 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
22 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
23 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
24 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
25 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
26 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
27 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
28 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
29 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
30 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์ CPE 1 W 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
31 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
32 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
33 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
34 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
35 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
36 B5907199 นางสาวนาตาลี เอกอัศดร CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
37 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
38 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
39 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
40 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
41 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
42 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
43 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
44 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
45 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
46 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
47 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
48 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
49 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
50 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
51 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
52 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
53 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
54 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ CPE 1 W 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ