ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
2 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
3 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
4 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
5 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
6 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
7 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
8 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
9 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 1 10 0 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
11 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง CPE 1 10 1 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ