ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
2 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
3 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
4 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
5 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ