ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
2 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
3 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
4 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
5 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
6 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
7 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
8 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
9 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
10 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
11 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
12 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
13 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
14 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
15 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
16 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
17 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
18 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
19 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี TCE 1 10 1 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
20 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
21 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์ TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
22 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี TCE 1 10 0 527418 TELECOMMUNICATION NETWORKS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ