ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
2 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
3 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
4 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
5 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
6 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
7 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
8 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
9 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
10 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
11 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
12 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
13 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
14 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
15 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
16 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
17 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
18 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
19 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
20 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
21 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
22 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
23 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
24 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
25 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
26 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
27 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
28 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
29 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
30 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
31 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
32 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
33 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
34 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
35 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
36 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
37 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
38 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
39 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
40 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
41 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
42 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
43 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
44 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
45 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
46 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
47 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
48 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
49 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
50 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
51 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
52 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
53 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
54 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
55 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
56 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
57 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
58 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
59 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
60 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
61 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
62 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
63 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
64 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
65 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
66 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
67 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
68 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
69 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
70 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
71 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
72 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
73 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
74 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
75 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
76 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
77 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
78 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
79 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
80 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
81 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
82 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
83 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
84 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
85 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
86 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
87 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
88 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
89 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
90 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II