ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
2 B5701568 นางสาวธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
3 B5702381 นายกิตติศักดิ์ เกตุเทียน TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
4 B5702756 นายปวิตร ตั้งศิริเสถียร TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
5 B5703470 นางสาวเกษรินธร ประกอบกิจ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
6 B5703999 นางสาวปพิชญา บัลลังก์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
7 B5704781 นายเชาวริน ดินแดง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
8 B5704866 นางสาวสุดาพร ขะแมสันเทียะ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
9 B5704934 นางสาวชัญญานุช ดวงชิน TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
10 B5705313 นางสาวมณฑา สังทองหลาง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
11 B5706020 นายสุรชัย ชินหัวดง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
12 B5707706 นางสาวจันทิรา สารพันธ์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
13 B5707966 นางสาวปาริฉัตร ปานมาศ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
14 B5708529 นางสาวเมขลา เมฆดำ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
15 B5709533 นางสาวณัฐริกา มะธิตะถัง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
16 B5709564 นางสาววริศรา จันทร์สด TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
17 B5709847 นางสาววรัญญา รอดภัย TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
18 B5710096 นายวีรชาติ แซ่หล่ำ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
19 B5710744 นายพัฒนชัย ผันสระน้อย TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
20 B5710836 นางสาวนวพร รัตนจรัสโรจน์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
21 B5712199 นายศราวุธ เปลี่ยนขุนทด TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
22 B5713332 นางสาวจินภา บุญเลี้ยง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
23 B5713479 นายอภิวัฒน์ จันลาเศษ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
24 B5713547 นางสาวภานุมาศ ศรีนวล TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
25 B5714339 นางสาววรรณอนงค์ โทมา TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
26 B5716838 นายวีระศักดิ์ ศรีไตรภพ TCE 1 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
27 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ TCE 1 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
28 B5716906 นายกิตติพงษ์ บุดดา TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
29 B5723263 นายภูวินท์ ซอสูงเนิน TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
30 B5723423 นางสาวสุทธิดา สุขแดง TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
31 B5724147 นายถิรมนัส สาระภิรมย์ TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
32 B5724420 นางสาวศศิวิมล พรมทองดี TCE 1 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
33 B5724604 นายทวีป ศรีชาลี TCE 1 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
34 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
35 B5701575 นายบัณฑิต โพธิ์ศรี TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
36 B5703128 นายวัชรพล มาหาญ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
37 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
38 B5707829 นายธวัชชัย ปักเคทาติ TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
39 B5711222 นายธีรภัทร สองเมือง TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
40 B5711581 นางสาวธมลวรรณ เทพอาษา TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
41 B5711642 นางสาวจณิสตา จุมังมอ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
42 B5711666 นายเจษฎา บุญประคม TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
43 B5711680 นางสาวนิภาพร สนณรงค์ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
44 B5712830 นายอมรเทพ ยุบลพันธุ์ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
45 B5716814 นายนัฐพนธ์ เคหฐาน TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
46 B5716913 นายวิทวัส เวทยะวานิช TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
47 B5716920 นางสาวคนึงนิจ เฉียดไธสง TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
48 B5716944 นางสาวนิจจารีย์ ศรีทัน TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
49 B5716951 นายณัฐภัทร รันสันเทียะ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
50 B5716968 นายเชาวนันท์ เรืองสูรย์ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
51 B5716975 นางสาวพลอยไพลิน ลีอำนาจวงศ์ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
52 B5717026 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุ TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
53 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
54 B5717057 นางสาวศุภลักษณ์ กองแก้ว TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
55 B5717071 นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงฤกษ์ TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
56 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
57 B5717859 นางสาวกชกร บุญเกิด TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
58 B5717989 นางสาวรักษณาลี คัมภิรานนท์ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
59 B5720767 นายสรวิชญ์ หรดี TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
60 B5720972 นางสาวอัญชลีภรณ์ สิมาเล่าเต่า TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
61 B5722396 นายจิรายุ คำสารีรักษ์ TCE 2 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
62 B5722983 นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
63 B5724208 นายวุฒิชัย แซ่เหล็ก TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
64 B5724444 นายเจษฏา จำปา TCE 2 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
65 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์ TCE 2 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
66 B5600724 นายภาสกร คำทอง TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
67 B5601875 นายรเดช ภัทรประเสริฐ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
68 B5701094 นางสาวฐิติกานต์ ตันวิรัตน์ TCE 3 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
69 B5702015 นางสาวธนตวรรณ กมลกลาง TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
70 B5702022 นางสาวมุกริน ฉิมใหม่ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
71 B5702787 นางสาวมณฑารัตน์ หันตุลา TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
72 B5704323 นางสาวกัญชมาภรณ์ แพนชัยภูมิ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
73 B5704491 นายวรานนท์ อนุฤทธิ์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
74 B5705290 นางสาวชลิตา สระกระโทก TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
75 B5705405 นางสาวณัฐกมล คำสิงห์นอก TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
76 B5705559 นายนิพนธ์ พลายละหาร TCE 3 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
77 B5705726 นายอนุภาพ รอดม่วง TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
78 B5706938 นางสาวศุภกานต์ ประจำ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
79 B5709274 นายชัยยุทธ หล้าใต้ TCE 3 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
80 B5709519 นางสาวสโรชา ด้วงขำ TCE 3 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
81 B5709823 นายสิกขาเลิศ เนียมหอม TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
82 B5710287 นางสาวศุภศิริ อักษรณู TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
83 B5710492 นางสาวจุฑามาศ พรมภักดี TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
84 B5710782 นางสาวมาริษา เกตุเหล็ก TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
85 B5711550 นางสาวเสาวนีย์ นรมาตย์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
86 B5712762 นางสาวศศิกานต์ แฝงกระโทก TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
87 B5716845 นางสาวกานต์พิชชา กองก่ำ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
88 B5716876 นายวิริยะ พลชัย TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
89 B5716883 นางสาวพันธิตรา ประทุมมา TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
90 B5716999 นายฉัตรดนัย ปุงคานนท์ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
91 B5717033 นางสาววศินี เกษกรุ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
92 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง TCE 3 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
93 B5720071 นางสาวอทิติยา ศรีขาว TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
94 B5720187 นายสันติ กัวประเสริฐ TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
95 B5720231 นางสาวชุติมา ธงไชย TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
96 B5723539 นายนครินทร์ ศรีทา TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
97 B5724857 นางสาวอารียา เจริญไชย TCE 3 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II