ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
2 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
3 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
4 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
5 B5905973 นายชานล สอนประสม TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
6 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
7 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
8 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
9 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
10 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
11 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
12 B5913343 นายกัณหา มากมูล TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
13 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์ TCE 1 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
14 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช TCE 1 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
15 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
16 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
17 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
18 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี TCE 1 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
19 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
20 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
21 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
22 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
23 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
24 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
25 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
26 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
27 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
28 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์ TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
29 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
30 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล TCE 1 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
31 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 2 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
32 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์ TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
33 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด TCE 2 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
34 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 2 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
35 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
36 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง TCE 2 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
37 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
38 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
39 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
40 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
41 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์ TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
42 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
43 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
44 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ TCE 2 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
45 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน TCE 2 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
46 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง TCE 2 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
47 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
48 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
49 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว TCE 2 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
50 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ TCE 2 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
51 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์ TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
52 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี TCE 2 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
53 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
54 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
55 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
56 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
57 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
58 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
59 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
60 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
61 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร TCE 3 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
62 B5911899 นายศุภธนา พรมลี TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
63 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
64 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
65 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
66 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
67 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
68 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
69 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
70 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 3 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
71 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
72 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
73 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
74 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
75 B5918201 นายอดิศร ดาศรี TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
76 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 3 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
77 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
78 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
79 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
80 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
81 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์ TCE 3 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
82 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป TCE 3 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
83 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
84 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
85 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
86 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน TCE 4 10 1 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
87 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
88 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
89 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
90 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
91 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
92 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
93 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
94 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
95 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
96 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
97 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
98 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
99 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
100 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
101 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
102 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
103 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
104 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
105 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
106 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
107 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
108 B5919444 นายวรินธร ชมแสง TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
109 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
110 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ TCE 4 10 3 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
111 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล TCE 4 10 0 527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ