ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900251 นายภควัต วงศ์กุล TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
2 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
3 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
4 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
5 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
6 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
7 B5902255 นายสุธี เพ็งกรูด TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
8 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
9 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
10 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
11 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
12 B5906437 นางสาวสุพรรษา ทวินันท์ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
13 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง TCE 1 10 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
14 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
15 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
16 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
17 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา TCE 1 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
18 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
19 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
20 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
21 B5915118 นางสาวธิดาพร เฝือสูงเนิน TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
22 B5915415 นางสาวฟ้ารุ่ง สัมกลาง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
23 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
24 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
25 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
26 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
27 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
28 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง TCE 1 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
29 B5918225 นายณัชฐปกรณ์ ทองโท TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
30 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์ TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
31 B5918423 นางสาวกัญญารัตน์ โนนพลกรัง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
32 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
33 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
34 B5921577 นายสรรพสิริ สิริปราชญา TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
35 B5921881 นายรุ่งทิวา สายเเวว TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
36 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
37 B5925674 นายพรศักดิ์ สุนิล TCE 1 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
38 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป TCE 1 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
39 B5800513 นายกิตติ โตใย TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
40 B5812325 นายกาญจนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
41 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
42 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
43 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
44 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
45 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
46 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
47 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
48 B5905973 นายชานล สอนประสม TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
49 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
50 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
51 B5910342 นายกนกพล ฝีปากเพราะ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
52 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
53 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
54 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 2 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
55 B5912858 นายพงศธร นะคะจัด TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
56 B5913343 นายกัณหา มากมูล TCE 2 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
57 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
58 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
59 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
60 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
61 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
62 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
63 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
64 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
65 B5918102 นายสุรสีห์ คำมูลศรี TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
66 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
67 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
68 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
69 B5919444 นายวรินธร ชมแสง TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
70 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
71 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
72 B5924264 นางสาวนิชนันท์ คงแป้น TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
73 B5924318 นายชัยเดช อังสุวรรณ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
74 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์ TCE 2 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
75 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
76 B5800100 นายเจษฎากร มาตกำจร TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
77 B5815579 นายธนกฤต อภิสิตานนท์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
78 B5815586 นายธนะดี เหลืองสอาด TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
79 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
80 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
81 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน TCE 3 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
82 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
83 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
84 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
85 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
86 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ TCE 3 10 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
87 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
88 B5909476 นางสาวอารียา ยิ่งเจริญ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
89 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 3 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
90 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร TCE 3 10 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
91 B5911899 นายศุภธนา พรมลี TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
92 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
93 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
94 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
95 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
96 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
97 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
98 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
99 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
100 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
101 B5918201 นายอดิศร ดาศรี TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
102 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
103 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
104 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
105 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
106 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
107 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
108 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
109 B5922734 นายวิชยะ วีรินทร TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
110 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
111 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์ TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
112 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี TCE 3 10 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ