ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
2 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
3 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
4 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
5 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
6 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
7 B6005726 นายธนพล แก้วมูล TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
8 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
9 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
10 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
11 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
12 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
13 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
14 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
15 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
16 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
17 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
18 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร TCE 1 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
19 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
20 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
21 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
22 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
23 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
24 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
25 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
26 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ TCE 1 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
27 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
28 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
29 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
30 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน TCE 1 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
31 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม TCE 1 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
32 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
33 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
34 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
35 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
36 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
37 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
38 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ TCE 2 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
39 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
40 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
41 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
42 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
43 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
44 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
45 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
46 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
47 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
48 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
49 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
50 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
51 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์ TCE 2 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
52 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
53 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
54 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
55 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
56 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
57 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
58 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
59 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
60 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
61 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์ TCE 2 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
62 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
63 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
64 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
65 B6003517 นายวรากร ยาแปง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
66 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
67 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
68 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
69 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
70 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
71 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
72 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
73 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
74 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
75 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
76 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
77 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
78 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
79 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
80 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
81 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
82 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
83 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
84 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
85 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
86 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
87 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
88 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
89 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง TCE 3 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
90 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
91 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
92 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
93 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง TCE 3 0 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
94 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
95 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล TCE 4 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
96 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
97 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
98 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
99 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
100 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
101 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
102 B6019525 นายธนากร พิมวงค์ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
103 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์ TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
104 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
105 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด TCE 4 3 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
106 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย TCE 4 1 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I