ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ TCE 1 10 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
2 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
3 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
4 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
5 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
6 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
7 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
8 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
9 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
10 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
11 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์ TCE 1 10 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
12 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม TCE 1 10 0 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ