ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
2 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 1 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
3 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ TCE 1 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
4 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง TCE 1 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
5 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 1 1 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS