ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5408047 นางสาวหนึ่งฤทัย ปุสสวงษ์ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
2 B5416295 นายณัฐพล ปลั่งเวช Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
3 B5426287 นายภานุเดช บุญโยม Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
4 B5426706 นายกานต์ชนก คงถวิลวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
5 B5431090 นายธนาธิป พรมจันทึก Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
6 B5445622 นายภคภูมิ เต็งชัยภูมิ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
7 B5500758 นางสาวกันต์ฤทัย รอดทองดี TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
8 B5503025 นายไวยากรณ์ ชูสาย TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
9 B5503230 นางสาวธันยาภรณ์ สายทอง TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
11 B5506095 นายอมรเดชา จินชัย Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
12 B5506200 นายชัยธวัช พิมพ์พงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
13 B5506323 นางสาวพีรดา สิริธนพงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
14 B5509492 นางสาวชุดาพรรณ คันทะพรม TCE 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
15 B5510061 นางสาวอรพรรณ ตรีแก้ว TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
16 B5511112 นายตันติกร ศรทะเล TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
17 B5514861 นางสาวอัจฉรา ลำแสง TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
18 B5515097 นางสาววิไลลักษณ์ กุลรัตน์ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
19 B5517787 นายสริวิชญ์ กลิ่นยา Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
20 B5518951 นายปริวรรต จันมา TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
21 B5518982 นางสาวสุชาวดี บุญยะบุตร Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
22 B5519262 นางสาวรจนา ชิงชนะ Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
23 B5520039 นางสาวชนิตา วรวงษ์ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
24 B5520749 นางสาวกนกวรรณ ซอสูงเนิน TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
25 B5525072 นายจักรพงศ์ กาสี TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
26 B5529865 นายเจตน์ บุบผาเฮ้า Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
27 B5530472 นางสาวพัทธนันท์ จันทีนอก TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
28 B5531370 นางสาวสกุณา งามมีฤทธิ์ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
29 B5532964 นายภาคภูมิ ประทุมชมภู TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
30 B5534074 นายกฤษณะ บนสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
31 B5534951 นายจักรพันธ์ โชติรัตน์ Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
32 B5536498 นายศุภฤกษ์ ทองขาว TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
33 B5536733 นางสาวขวัญฤดี คงศรี Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
34 B5537006 นางสาวบงกช แช่มหลง TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
35 B5537174 นางสาวมธุริน แซ่พัว TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
36 B5538713 นายวัชรพัฒน์ กองนาค TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
37 B5539611 นางสาวจิรารัตน์ ไวคำ Electronic Engineering 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
38 B5540891 นายสุรสิทธิ์ ทุมวรรณ์ TCE 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
39 B5542093 นายสุพัตรรินทร์ ศิลป์ท้าว Electronic Engineering 1 10 0 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
40 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ TCE 1 10 1 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ