ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5534074 นายกฤษณะ บนสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
2 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม Electronic Engineering 1 10 0 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
3 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์ TCE 1 10 1 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
4 B5901685 นางสาวเพ็ญพิชชา โตขำ TCE 1 10 0 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
5 B5911899 นายศุภธนา พรมลี TCE 1 10 0 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
6 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
7 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ Electronic Engineering 1 10 1 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ