ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
2 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
3 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
4 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
5 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
6 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
7 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
8 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ