ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
2 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
3 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
4 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
5 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
6 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
7 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
8 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
9 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
10 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
11 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
12 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
13 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
14 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
15 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
16 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
17 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
18 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ