ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903344 นายเอกบุรุษ โสวะ EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
2 B5903733 นายอรรถพงษ์ สาทะโพน EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
3 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
4 B5907403 นายเดชาธร คลังสูงเนิน EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
5 B5908011 นางสาวกิตติวรา หอยสังข์ EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
6 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
7 B5912520 นางสาวสุภาพร แก้วพิมาย EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
8 B5912933 นางสาววรรณนิสา แสนกล้า EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
9 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์ EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
10 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
11 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา EE 1 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
12 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน EE 1 1 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I
13 B5925919 นายภูนัยน์ ชุมภู EE 1 0 529321 APPLIED ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY I