ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5535217 นายวรกันต์ ตรันรุ่งเรือง EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
2 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
3 B5717552 นายพงษ์วิสุทธิ์ สมลือแสน EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
4 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก EE 1 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
5 B5818082 นายภาณุพงศ์ นาคสมบูรณ์ EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
6 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 1 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
7 B5518074 นายบพิตร อภิรมย์ชวาล EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
8 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
9 B5817467 นายรุ่งโรจน์ วรชินา EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
10 B5817979 นางสาวรุ่งทิวา ถนอมพลกรัง EE 2 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
11 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ EE 3 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
12 B5817436 นายมานพ พื้นดอนเค็ง EE 4 0 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
13 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน EE 4 1 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I