ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 1 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 1 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5904709 นายศุภกิจ ทองคำ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 2 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
50 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
51 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
52 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
53 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
54 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
55 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
56 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
57 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
58 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
59 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
60 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
61 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
62 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
63 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
64 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 2 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
65 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
66 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
67 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
68 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 2 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
69 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 3 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
70 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 3 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
71 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
72 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
73 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
74 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
75 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
76 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
77 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
78 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 3 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
79 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 3 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
80 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 3 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
81 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
82 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
83 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
84 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
85 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
86 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
87 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
88 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
89 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
90 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
91 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
92 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
93 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
94 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
95 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
96 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
97 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
98 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
99 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
100 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
101 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 4 1 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
102 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 4 3 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
103 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
104 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
105 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
106 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
107 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
108 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
109 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
110 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
111 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
112 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
113 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY
114 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 4 0 529403 CONTROL SYSTEMS LABORATORY