ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
2 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
3 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
4 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
5 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
6 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
7 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
8 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
9 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
10 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
11 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
12 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
13 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
14 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
15 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
16 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
17 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
18 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
19 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
20 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
21 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
22 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
23 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
24 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
25 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
26 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
27 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
28 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
29 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
30 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
31 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
32 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
33 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
34 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
35 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
36 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
37 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
38 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
39 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
40 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
41 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
42 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
43 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
44 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
45 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
46 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
47 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
48 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
49 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
50 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
51 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
52 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
53 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
54 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
55 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
56 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
57 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
58 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
59 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
60 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
61 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
62 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
63 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
64 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
65 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
66 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
67 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
68 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
69 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
70 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
71 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
72 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
73 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
74 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
75 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
76 B5817566 นายธชรัฐ หงสารกุล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
77 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
78 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
79 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
80 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
81 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
82 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
83 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
84 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
85 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
86 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
87 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
88 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
89 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
90 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
91 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
92 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
93 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
94 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
95 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
96 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
97 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
98 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
99 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
100 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
101 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
102 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
103 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
104 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
105 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
106 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
107 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
108 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
109 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
110 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
111 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ