ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
2 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
3 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
4 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
5 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
6 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
7 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
8 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
9 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
10 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
11 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
12 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
13 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
14 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
15 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
16 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
17 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
18 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
19 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
20 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
21 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
22 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
23 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
24 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
25 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
26 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
27 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
28 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
29 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
30 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
31 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 W 0 529302 MICROCONTROLLERS
32 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
33 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
34 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
35 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
36 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
37 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
38 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
39 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
40 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
41 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 2 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
42 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
43 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
44 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
45 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
46 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
47 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
48 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
49 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
50 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
51 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
52 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
53 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
54 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
55 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
56 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
57 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
58 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
59 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
60 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
61 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
62 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
63 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 2 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
64 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
65 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
66 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 2 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
67 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
68 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 3 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
69 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
70 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
71 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น EE 3 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
72 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
73 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
74 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
75 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
76 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
77 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
78 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
79 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 3 40 0 529302 MICROCONTROLLERS
80 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
81 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
82 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
83 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
84 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
85 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
86 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
87 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
88 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
89 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
90 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
91 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
92 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
93 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
94 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
95 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
96 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
97 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
98 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
99 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
100 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ