ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
2 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
3 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
4 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
5 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
6 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
7 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
8 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
9 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
10 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
11 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
12 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
13 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
14 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
15 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
16 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
17 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
18 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
19 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
20 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
21 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
22 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
23 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
24 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
25 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
26 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
27 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
28 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
29 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
30 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
31 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
32 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
33 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 1 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
34 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
35 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
36 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
37 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 1 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
38 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
39 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
40 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
41 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
42 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
43 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
44 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
45 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
46 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
47 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
48 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
49 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
50 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
51 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
52 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
53 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
54 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
55 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
56 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
57 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
58 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
59 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
60 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
61 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
62 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
63 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
64 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
65 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
66 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 2 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
67 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
68 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
69 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 2 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
70 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
71 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
72 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
73 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 2 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
74 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
75 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
76 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
77 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
78 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
79 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
80 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
81 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
82 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
83 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
84 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
85 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
86 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
87 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
88 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
89 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 3 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
90 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
91 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
92 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
93 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
94 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
95 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
96 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
97 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 3 10 3 529302 MICROCONTROLLERS
98 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
99 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
100 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
101 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
102 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
103 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
104 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
105 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 3 10 0 529302 MICROCONTROLLERS
106 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
107 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 3 10 1 529302 MICROCONTROLLERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ