ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 1 10 3 529207 DIGITAL LOGIC
2 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
3 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง EE 1 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
4 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
5 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
6 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
7 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
8 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
9 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
10 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
11 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
12 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
13 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
14 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
15 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
16 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
17 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
18 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
19 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
20 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
21 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
22 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
23 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 1 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
24 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
25 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
26 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
27 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
28 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
29 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
30 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
31 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
32 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
33 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
34 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
35 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
36 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
37 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 1 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
38 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 1 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
39 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
40 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
41 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
42 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
43 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
44 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
45 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
46 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
47 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
48 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
49 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
50 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
51 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
52 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
53 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
54 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
55 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
56 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
57 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
58 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
59 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
60 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
61 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
62 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
63 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
64 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
65 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา EE 2 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
66 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
67 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
68 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
69 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
70 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
71 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
72 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 2 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
73 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
74 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
75 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 3 W 1 529207 DIGITAL LOGIC
76 B6213732 นายวิทวัส ภาษี EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
77 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
78 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
79 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
80 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
81 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
82 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
83 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
84 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
85 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
86 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
87 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
88 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
89 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
90 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
91 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
92 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
93 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
94 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
95 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
96 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
97 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
98 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
99 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
100 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
101 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
102 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
103 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
104 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
105 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
106 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
107 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
108 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
109 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 3 10 1 529207 DIGITAL LOGIC
110 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
111 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
112 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ EE 3 10 0 529207 DIGITAL LOGIC
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ