ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5817665 นายกวิณฑร กาญจนต่อสกุล EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
2 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
3 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
4 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
5 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
6 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
7 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
8 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
9 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
10 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
11 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
12 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
13 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
14 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
15 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
16 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
17 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
18 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
19 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
20 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
21 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
22 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
23 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
24 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
25 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
26 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
27 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
28 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 1 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
29 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
30 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
31 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
32 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
33 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
34 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
35 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
36 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
37 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
38 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
39 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
40 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
41 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
42 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
43 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
44 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
45 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
46 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
47 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
48 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
49 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
50 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
51 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
52 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
53 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
54 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
55 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
56 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
57 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
58 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
59 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
60 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
61 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
62 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
63 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
64 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
65 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
66 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
67 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
68 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
69 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
70 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 2 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
71 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
72 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
73 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
74 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
75 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
76 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
77 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 2 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
78 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 2 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
79 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
80 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
81 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
82 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
83 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
84 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
85 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 3 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
86 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 3 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
87 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
88 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 3 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
89 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
90 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
91 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
92 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
93 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
94 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
95 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
96 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
97 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
98 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
99 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
100 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
101 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 3 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
102 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
103 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
104 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
105 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
106 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
107 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
108 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
109 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
110 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
111 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
112 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
113 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
114 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
115 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 3 3 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
116 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
117 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 3 1 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY
118 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 3 0 529205 ENGINEERING ELECTRONICS LABORATORY