ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
2 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
3 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
4 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
5 B6302368 นายพงศกร บุญหนา EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
6 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
7 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
8 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
9 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
10 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
11 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
12 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
13 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
14 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
15 B6307325 นายปฏิพล นิยม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
16 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
17 B6310912 นายพศิน แซ่กู้ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
18 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
19 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
20 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
21 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
22 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
23 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
24 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
25 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
26 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
27 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
28 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
29 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
30 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
31 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
32 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
33 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
34 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
35 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
36 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
37 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
38 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
39 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
40 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
41 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
42 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
43 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
44 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
45 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
46 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
47 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
48 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
49 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
50 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
51 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
52 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
53 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
54 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
55 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
56 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ MATHEMATICS 2 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
57 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
58 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
59 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
60 B6319076 นายวัชระ คำศรี EE 2 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
61 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
62 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
63 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
64 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์ TCE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
65 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
66 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
67 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
68 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
69 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
70 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
71 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
72 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
73 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
74 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
75 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
76 B6305710 นายกรเมษ กุญชร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
77 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 3 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
78 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ EE 3 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
79 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
80 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
81 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
82 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
83 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
84 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
85 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
86 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
87 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
88 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
89 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
90 B6311629 นายชัยมงคล จรกร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
91 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
92 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี EE 3 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
93 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา EE 3 3 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
94 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
95 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
96 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
97 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
98 B6327637 นายภาณุเดช นามาก EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
99 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
100 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
101 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
102 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY