ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
2 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
3 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
4 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
5 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
6 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
7 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
8 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
9 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
10 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
11 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
12 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
13 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
14 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
15 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
16 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
17 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
18 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
19 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
20 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
21 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
22 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
23 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
24 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
25 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
26 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
27 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
28 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
29 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
30 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
31 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
32 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
33 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
34 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
35 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
36 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
37 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
38 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
39 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
40 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
41 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
42 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
43 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
44 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
45 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
46 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
47 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
48 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
49 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
50 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
51 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
52 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
53 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
54 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
55 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
56 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
57 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
58 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
59 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
60 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
61 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
62 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
63 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
64 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
65 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
66 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
67 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
68 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
69 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
70 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
71 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
72 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 2 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
73 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 2 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
74 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
75 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
76 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
77 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
78 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
79 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
80 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
81 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
82 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
83 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
84 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
85 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
86 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
87 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
88 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
89 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
90 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
91 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
92 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
93 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
94 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
95 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
96 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
97 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
98 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
99 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
100 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
101 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
102 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
103 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
104 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
105 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
106 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
107 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
108 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
109 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
110 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 3 0 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
111 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร EE 3 1 529203 CIRCUIT & DEVICES LABORATORY