ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618552 นายริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย ME 1 10 1 525454 GAS TURBINE PERFORMANCE
2 B5621071 นายณัฐศักดิ์ ยอดเยี่ยม ME 1 10 1 525454 GAS TURBINE PERFORMANCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ