ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
2 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
3 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
4 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
5 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
6 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
7 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
8 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
9 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
10 B5816132 นายนันทพงษ์ คชรณ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
11 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
12 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
13 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์ ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
14 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
15 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
16 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
17 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
18 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
19 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
20 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
21 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
22 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
23 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
24 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
25 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
26 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
27 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
28 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
29 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
30 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
31 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
32 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
33 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
34 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
35 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
36 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
37 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
38 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
39 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
40 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
41 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
42 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
43 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
44 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 W 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
45 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
46 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
47 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
48 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
49 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
50 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา ME 1 10 3 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
51 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
52 B5917853 นายศุภชัย ปานจะรักษ์ ME 1 60 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
53 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
54 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
55 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
56 B5917938 นายศักดิ์ชาย อยู่ป่ากลาง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
57 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
58 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
59 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
60 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
61 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
62 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
63 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
64 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
65 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร ME 1 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
66 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
67 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
68 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 1 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
69 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย ME 1 10 3 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
70 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
71 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
72 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
73 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว ME 2 10 3 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
74 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
75 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
76 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
77 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์ ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
78 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
79 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
80 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
81 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
82 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
83 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
84 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
85 B5904662 นายรณกร บุญลอย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
86 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
87 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
88 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
89 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
90 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
91 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
92 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
93 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
94 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
95 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
96 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
97 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
98 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
99 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
100 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
101 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
102 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์ TCE 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
103 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
104 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
105 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
106 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
107 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
108 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 2 10 1 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
109 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
110 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
111 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
112 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
113 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
114 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
115 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
116 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
117 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
118 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
119 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
120 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
121 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
122 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
123 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
124 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
125 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
126 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
127 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
128 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
129 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
130 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
131 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
132 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
133 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย ME 2 10 0 525200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ