ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
2 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้ MAE 1 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
3 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา MAE 1 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
4 B5709120 นายวิศวกร วิลา Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
5 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์ MAE 1 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
6 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
7 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
8 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
9 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
10 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
11 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
12 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
13 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
14 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
15 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
16 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
17 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง Automotive Engineering 1 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
18 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
19 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
20 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
21 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
22 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
23 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
24 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย MAE 1 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
25 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
26 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 1 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
27 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
28 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 1 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
29 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง Automotive Engineering 1 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
30 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
31 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
32 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
33 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
34 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
35 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
36 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
37 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
38 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
39 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
40 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
41 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
42 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
43 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
44 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
45 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
46 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
47 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
48 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
49 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
50 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
51 B5525010 นายอภิศักดิ์ จันดำ MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
52 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
53 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
54 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
55 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
56 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์ Automotive Engineering 2 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
57 B5718917 นายสุรชาติ สมตา Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
58 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
59 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
60 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
61 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
62 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
63 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
64 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
65 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
66 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
67 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
68 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
69 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
70 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
71 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
72 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง Automotive Engineering 2 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
73 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
74 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
75 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
76 B5812301 นายคฑา ชินอักษร Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
77 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
78 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
79 B5813513 นายวทัญญู หาทวี Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
80 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
81 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
82 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
83 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
84 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
85 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
86 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
87 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
88 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
89 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
90 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
91 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
92 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
93 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร Automotive Engineering 2 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
94 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่ Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
95 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
96 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
97 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี Automotive Engineering 2 10 3 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
98 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 2 10 1 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
99 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี Automotive Engineering 2 10 0 529295 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ