ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ Automotive Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต Metallurgical Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5710379 นายทักษิณ น้อยมาลัย Automotive Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5714506 นายทิตย์ติศักดิ์ สุมณฑา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง ChemE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5909056 นายธนิก นิวัติ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5707638 นายศรัณย์ สารพันธุ์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B5909070 นายมานพ ตันสกุล Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์ Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B5922499 นายธนกร ครุฑขุนทด Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย Agricultural and Food Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B5711185 นางสาวสุพิชชา จันคำใจ CME 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ MAE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน CME 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว Automotive Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา CME 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ Metallurgical Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B5717996 นายการัณย์ ญาติครบุรี Metallurgical Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ Metallurgical Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว Metallurgical Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย CME 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา Agricultural and Food Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ MAE 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B5824779 นายธนาธิป แก้วคง CME 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง CME 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ CME 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B5923373 นายชายนรา เครือแสง CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
202 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
203 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
204 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์ Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
205 B5702404 นางสาวนิภาพรรณ สมศรี CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
206 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์ CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
207 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
208 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
209 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
210 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
211 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
212 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
213 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง CME 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
214 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
215 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
216 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
217 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
218 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก MAE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
219 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
220 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์ CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
221 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
222 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ CME 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
223 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว CME 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
224 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
225 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
226 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ CME 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
227 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
228 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
229 B5812462 นางสาวกัญญารัตน์ สารีพันธ์ CME 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
230 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
231 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง PE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
232 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์ CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
233 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์ CME 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
234 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
235 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
236 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
237 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
238 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
239 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
240 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
241 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
242 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
243 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
244 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
245 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
246 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
247 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
248 B5927937 นางสาวสาลินี เวียงอินทร์ CME 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
249 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา CME 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
250 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์ CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
251 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
252 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
253 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
254 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
255 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ Metallurgical Engineering 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
256 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ CME 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
257 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
258 B5801954 นางสาวณัฐณิชา กิ่งโคกกรวด MAE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
259 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์ MAE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
260 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
261 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา CME 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
262 B5803279 นายพยุงศักดิ์ ติดใจดี CME 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
263 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว MAE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
264 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง MAE 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
265 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู CME 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
266 B5805693 นางสาวสุนิสา ศรีชมภู CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
267 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
268 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
269 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง CME 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
270 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
271 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
272 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
273 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ Metallurgical Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
274 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
275 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์ Metallurgical Engineering 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
276 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว CME 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
277 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
278 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
279 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
280 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส Automotive Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
281 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ Metallurgical Engineering 8 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
282 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
283 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
284 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
285 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
286 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
287 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์ CME 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
288 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ Agricultural and Food Engineering 8 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
289 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
290 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 8 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ