ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ Automotive Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ CME 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์ CME 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ CME 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง CME 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ CME 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ CERAMIC ENGINEERING 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน CME 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี CME 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา CME 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง CERAMIC ENGINEERING 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา CME 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี Automotive Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส PE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์ PE 7 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา Agricultural and Food Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 8 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม CERAMIC ENGINEERING 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B6009236 นางสาวอัญชนา สมเพาะ CERAMIC ENGINEERING 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน CERAMIC ENGINEERING 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ CERAMIC ENGINEERING 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ CERAMIC ENGINEERING 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก PE 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ PE 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 8 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 8 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY