ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601974 นายเนติพงษ์ ถินมานัด CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5607488 นางสาวอภิรดี ประทุมวิง CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5608522 นางสาวแพรวนภา ชาปัด CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5702114 นายทศพล แซ่ชั่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5702121 นางสาวรัตนาพร ดีแป้น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5703609 นายฉัตร น้อยถนอม CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์ PE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5707317 นายชิตชัย หม่อมสระ CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5709762 นายสรเดช บัวทองเอี่ยม CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5711444 นายศรายุทธ หมู่ไพบูลย์ CME 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5715404 นางสาวดวงจันทร์ เสาใย Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5803835 นายนิติธร เส็งนา Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5815388 นางสาวขนิษฐพร ทองสืบสาย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5824663 นายพิชากร คำพวง ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5543342 นายธนกร เกษสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5543786 นายชัยณรงค์ ปานเพชร Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ ChemE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5702176 นางสาวธัญญ์ฐิตา อารยาธีระพุฒิธร CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5702428 นางสาวกิตติยาภรณ์ ธีรภาพชัยศรี CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5702824 นางสาวปิยะนาถ ทับทิมหิน CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5703326 นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5704545 นางสาวพิมทราย หงษ์สีแก้ว CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5705627 นางสาวสุภาดา ไววิทย์ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B5707447 นายวุฒิชัย กุลโฮง PE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B5708338 นางสาวภัสราพร สินมะเริง CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B5708468 นางสาวมุกขรินทร์ โอวีระ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B5709144 นางสาวสุดารัตน์ ศรีไชย CME 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B5710713 นางสาวรุ่งอรุณ แสนสุข CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B5711048 นางสาวชรินรัตน์ บินขุนทด CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B5711505 นายพงศกร ปานเนียม CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B5712236 นางสาวกุลธิดา ไชยพิณ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5713585 นางสาวสุพินยา สุรสอน CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ CME 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B5714919 นางสาวกมลวรรณ คชยาพันธ์ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B5715992 นางสาวนิโลบล ยอดแสง MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B5716791 นางสาวกัญญ์วรา เพ็ญสุข CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B5716807 นายสิทธิพงษ์ คงแก้ว CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B5720682 นายวัศพล อนุพันธ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B5723287 นายคชา อ่อนวงษ์ CME 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B5723492 นางสาวยศวดี พวงเพ็ชร CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี CME 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์ ChemE 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี ChemE 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง Metallurgical Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ Agricultural and Food Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B5802951 นางสาววนิดา ล้ำเลิศ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B5804757 นางสาวสุมิตรา ราชกระโทก CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B5806010 นายสุรชัย สังวัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B5813766 นายอามีน ราแดง CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน CME 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B5816286 นางสาวศิรภัสสร ชนะค้า CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B5816675 นางสาวบุญนิศา ประไพวัฒนาตระกูล CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด Metallurgical Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B5820719 นางสาวชไมพร โดดเดี่ยว CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน CME 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B5446308 นายรณชัย เสน่หา CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B5509300 นายไกรวุฒิ วันทานี CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B5530144 นางสาวธัญญาเรศ สุดชะดา ChemE 5 40 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B5533237 นายณรงค์รัตน์ จันทคนธ์ Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน Agricultural and Food Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B5609901 นายวสุพล วานิชกมลนันทน์ PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
202 B5702138 นางสาวดาริกา เปรมปรุงวิทย์ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
203 B5702985 นายคมกฤษ สระชัยรัตน์ศรี Agricultural and Food Engineering 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
204 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
205 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
206 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
207 B5705931 นายอดิศักดิ์ วิเชียร MAE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
208 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
209 B5707157 นายปริญญา พันสอน CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
210 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี CME 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
211 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
212 B5707751 นายสมพล สุขบรรเทิง MAE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
213 B5711413 นางสาวณัชฬาภรณ์ ใจแก้ว CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
214 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
215 B5712755 นายณรัณญกรณ์ นราธวรานันทน์ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
216 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
217 B5713646 นางสาวสุลักษณี ทรัพย์มาก CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
218 B5713660 นางสาวพันธ์ทิพา ทองชุมแสง CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
219 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
220 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
221 B5715985 นางสาวน้ำฝน ตาวัน MAE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
222 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
223 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์ CME 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
224 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
225 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ ChemE 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
226 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
227 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล Metallurgical Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
228 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ PE 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
229 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
230 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
231 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
232 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
233 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
234 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
235 B5823192 นายเรวัต หนังสือ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
236 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
237 B5431946 นายกิตติศักดิ์ วรรณพงษ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
238 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ Agricultural and Food Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
239 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
240 B5610075 นายพงศธร ถวิลการ MAE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
241 B5623907 นายซากิร สามะเหง Agricultural and Food Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
242 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก Agricultural and Food Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
243 B5708062 นายกฤตนัย เที่ยงคุณ Metallurgical Engineering 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
244 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร ChemE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
245 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
246 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
247 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
248 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
249 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
250 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม PE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
251 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
252 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ PE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
253 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
254 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
255 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย MAE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
256 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
257 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
258 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
259 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
260 B5813117 นายวรากร บุญเผย Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
261 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์ Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
262 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
263 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
264 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
265 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
266 B5816989 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
267 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
268 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
269 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
270 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
271 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
272 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
273 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
274 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 6 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
275 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
276 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย Metallurgical Engineering 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
277 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 6 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
278 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
279 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ MAE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
280 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา ChemE 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
281 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ Metallurgical Engineering 6 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
282 B5537976 นายอนุรักษ์ แก้วระวัง Metallurgical Engineering 7 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
283 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
284 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
285 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
286 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
287 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
288 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
289 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
290 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
291 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
292 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
293 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
294 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
295 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
296 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
297 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
298 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
299 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
300 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
301 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
302 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
303 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
304 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
305 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
306 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
307 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
308 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
309 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
310 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
311 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
312 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
313 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
314 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
315 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
316 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
317 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
318 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
319 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
320 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
321 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
322 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
323 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
324 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
325 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน Metallurgical Engineering 7 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
326 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
327 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
328 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
329 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 7 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ