ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5608133 นายณัฐพัชร์ มิรัตนไพร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5703685 นายวิทยา บุญชม CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5717965 นางสาวจุฑามาศ วงศ์วันศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก MAE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา CME 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม Metallurgical Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5803606 นายธวัชชัย อิสสระ CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม MAE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง Metallurgical Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ