ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5914715 นายธงธวัช รักแตง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น Automotive Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร CME 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ