ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5700721 นายจุฑาวัฒน์ สมาคม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์ CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5715060 นางสาวพิกุล คบมิตร CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5800926 นายปกรณ์ สุรีอาจ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์ MAE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5801671 นางสาวธันญาภรณ์ ศรีเสริม MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบุญ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5806379 นายณัฐพล อุทรักษ์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5807055 นางสาวประภัสสร แสนอุบล MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5807079 นายวรรณพงษ์ อ่อนอุทัย MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5808151 นายกิตติราช อรัญสุข MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5445110 นางสาวณัฐพร ทัศนานุกุลกิจ CME 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5602421 นางสาววรลักษณ์ บุญจำพลาย CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา PE 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5703395 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์ CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5710553 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5711307 นางสาวชลธิชา ทองสม CME 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า CME 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5719402 นางสาวกุลสตรี เขียวฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5719419 นางสาวบุษกร ศรีสุนา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์ PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน Metallurgical Engineering 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน Agricultural and Food Engineering 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5827466 นายประณต โสขุมา CME 2 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5508105 นางสาวสุทัตตา เนียมหอม Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5516926 นายอภิราช รุมกระโทก Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5616466 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ Agricultural and Food Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B5701995 นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5706624 นางสาวอัจฉรีย์ ราชไมตรี Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5712977 นายปวีณ กรณปกรณ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5714179 นางสาวฐิติพร สละ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5716784 นางสาวธนัญญา แสนวงษ์ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5719365 นางสาวแอนนา บุญทม Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5720811 นายอำนาจ แถวโสภา MAE 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B5722372 นางสาวสุรีย์รัตน์ ดาราสี CME 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์ MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร Metallurgical Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน Agricultural and Food Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ ChemE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง CME 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6029616 นายกิตติพงษ์ อักษร Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ