ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5604357 นางสาวปติญญา ปาระมี MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์ MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้ MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5623105 นางสาวอลิสา จากสถาน MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5703678 นางสาววราริณ ทับทะมาตย์ MAE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5704583 นางสาวสิรินธร ดรที MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5801497 นายสราวุธ บุญเพ็ง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5804436 นางสาววาสนา ประมาด MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5808045 นายณัฐวุฒิ ยงเพชร MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5808755 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนวงศ์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร MAE 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5812370 นายชัยณรงค์ โพธิกุล MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5814220 นางสาววรัญญา เที่ยงสันเทียะ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ Automotive Engineering 1 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B5826063 นายจิรวัฒน์ คำสกุลวัฒนา MAE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B5812301 นายคฑา ชินอักษร Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ Automotive Engineering 2 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล PE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B5604500 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ PE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5606573 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล PE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5608508 นายวัชรพล พลศรี Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง Agricultural and Food Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B5612666 นายธีรินทร์ กำพลเข็มเพชร CME 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B5616114 นายรัชภูมิ ศรีชมภู Automotive Engineering 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์ MAE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B5714414 นางสาวศรัณย์พร พิพิธ CME 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B5808731 นายทินกร ทองพ่วง MAE 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B5813513 นายวทัญญู หาทวี Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ Automotive Engineering 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B5821440 นายศรุติ ยืนยง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม MAE 3 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 3 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B5444458 นางสาววนิภา ไชยกลาง CME 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B5702008 นางสาวเอมอร ประเสริฐ CME 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร PE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์ MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B5708598 นายวันเฉลิม คำดี MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B5709120 นายวิศวกร วิลา Automotive Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B5715206 นางสาวณิชกานต์ ประเทพา MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B5723447 นายวศิน วิโรจน์รัตนชัย Automotive Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย Automotive Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B5803057 นายวิษณุ คูณขุนทด MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ Automotive Engineering 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B5806454 นายเชาวฤทธิ์ ฤทธิมนตรี MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์ Automotive Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง MAE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B5809615 นายชลกร อ่อนมา MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย MAE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B5813308 นายสิทธินันท์ ยานู MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข MAE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา MAE 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี PE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ Automotive Engineering 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง MAE 4 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B5823352 นายอธินากร จินาพร MAE 4 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B5680542 นายสหรัฐ แสงไชย MAE 5 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B5809714 นายพัชรพล บัวภา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
202 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
203 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
204 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
205 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
206 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
207 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
208 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
209 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
210 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
211 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
212 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
213 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
214 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
215 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
216 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
217 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
218 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
219 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ