ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ