ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY