ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6224974 นายพีช คอกพิมาย Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์ Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร CERAMIC ENGINEERING 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง CERAMIC ENGINEERING 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ CERAMIC ENGINEERING 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY