ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ CME 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม CERAMIC ENGINEERING 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข Agricultural and Food Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
202 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
203 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
204 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
205 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
206 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
207 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
208 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
209 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
210 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
211 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
212 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
213 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์ CME 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
214 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
215 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
216 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
217 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
218 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
219 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
220 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
221 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
222 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
223 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
224 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
225 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
226 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
227 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
228 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
229 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
230 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
231 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY