ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 1 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 2 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์ Metallurgical Engineering 2 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 2 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี CERAMIC ENGINEERING 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ CERAMIC ENGINEERING 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด CERAMIC ENGINEERING 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 3 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 3 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว CERAMIC ENGINEERING 3 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6107611 นายคิริน ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 4 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง Metallurgical Engineering 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 4 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์ CERAMIC ENGINEERING 4 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี CERAMIC ENGINEERING 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง CERAMIC ENGINEERING 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน CERAMIC ENGINEERING 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน CERAMIC ENGINEERING 5 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ Metallurgical Engineering 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย Metallurgical Engineering 5 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์ Agricultural and Food Engineering 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม CERAMIC ENGINEERING 5 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ PE 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย Metallurgical Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6219338 นายศุภชัย สิลลา CERAMIC ENGINEERING 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก Metallurgical Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 6 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 6 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
169 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
170 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก CERAMIC ENGINEERING 6 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
171 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
172 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
173 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
174 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
175 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
176 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
177 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
178 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
179 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
180 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
181 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
182 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
183 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
184 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
185 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
186 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
187 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
188 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
189 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
190 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
191 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
192 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
193 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
194 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
195 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
196 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
197 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
198 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
199 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
200 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
201 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
202 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
203 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
204 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
205 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
206 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
207 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
208 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 7 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
209 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 7 3 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY