ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 40 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ CME 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 0 529294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ